Biti roditelj u današnjem vremenu, a posebno biti roditelj adolescenta, čini se kao vrlo težak zadatak. Adolescencija je izuzetno dinamičan i ranjiv period u procesu razvoja ličnosti koja u svom jezgru nosi proces individualizacije, a koji bi trebao uroditi pronalaženjem vlastitog identiteta i dostizanjem visokog nivoa zrelosti. Tokom adolescencije, komunikacija roditelja i djece postaje sve teža, usljed čega roditelji nerijetko imaju dileme i nekada ne znaju kako se ponašati prema djetetu.
Upravo zbog navedenog, JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo pokrenuo je aktivnosti koje kao krajnji cilj imaju pružanje podrške roditeljima. Navedene aktivnosti sublimirane su u projektu pod nazivom „ Škola roditeljstva “, a relizirane od strane pedagoga i psihologa stručne službe naše škole.
Cilj programa je pružanje podrške roditeljima, smanjene nivoa stresa, osvještavanje ličnih potreba koji dalje utiče na jačanje roditeljskih kompetencija putem razmjene iskustava, znanja informacija i podrške u u primjeni stečenih vještina i alata.
Na ovaj način unaprjeđuju se odnosi na relaciji roditelj – adolescent, a roditelji se potiču na promišljanje o sebi i ohrabruju za korištenje vlastitih resursa.