Učenici ovog Odsjeka upoznavaju se sa obavljanjem svih poslova iz oblasti reklamne grafike: kreiranje i izvedbe kompletnog reklamnog materijala (zaštitni znaci, plakati, memorandumi, vizit-karte, reklamni panoi, TV-likovna reklama, ambalaža za sve vrste proizvoda itd.) Učenici se takođe osposobljavaju za samostalnu kompletnu grafičku pripremu za štampu, kao i samu štampu na papiru, kartonu, plastici, tkaninama i sl.