Broj: 07-65/16
Sarajevo, 01.07.2016. godine

Na osnovu člana 2. stav 3. Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo utvrđujem:

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

1. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. ČAVČIĆ HANNA                               86,57
2. NALBANTIĆ ENA                               83,71
3. SCHELLINGERHOUT EMILY-KRISTL     81,29
4. ZAMETICA ZERINA                           75,84
5. HOT TEUTA                                      75,13

2. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. KRUNIĆ KRISTINA                         83,00
2. MARKOVIĆ JASMINA                      79,49
3. HODA NADJA                                 58,85
3. LIKOVNI TEHNIČAR ZA TEKSTILNI DIZAJN

1. JOCOVIĆ DANIJELA                        86,21
2. IBRIŠEVIĆ IMAN                            82,99
3. SENDIĆ SABINA                             82,96
4. HADŽIJALIĆ UMA                            65,25
5. MIRVIĆ FARAH                               64,14
6. XANI DŽENETA                               60,53
7. HASIĆ ENIS                                   56,80

4. LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. REČ MARTINA                               92,45
2. JURČIĆ ENA                                 88,85
3. RIĐEVIĆ ALEM                              81,75
4. FAKO DINO                                   71,76
5. OSTOJIĆ ŽARKO                           70,21
6. TUPAJIĆ DANIJEL                          56,81

5. LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. ČISTOPOLJSKI SANDA                    81,67
2. KRASNIĆ EMINA                             79,03
3. RAMOVIĆ AMNA                             75,52
4. MIJATOVIĆ MARTINA                      68,64
5. HATIĆ SELMA                                65,48

6. LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. AKŠAMOVIĆ ELMA                           90,50
2. DELIHASANOVIĆ DŽENISA               71,79
3. OBHOĐAŠ ADELISA                         69,33
4. KUDUMOVIĆ NAIDA                         64,37

Kandidat, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od 48 sati od dana objavljivanja Preliminarne rang liste učenika koji su konkurisali za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti.
Žalba se podnosi Školskom odboru. Odluka Školskog odbora je konačna. Po okončanju žalbenog postupka Školski odbor utvrđuje konačnu rang listu svih kandidata koji su konkurisali za upis.
Konačna rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči i web. stranici škole.

D I R E K TOR
Mensur Porović