Broj: 07-451/15
Sarajevo, 07.07.2015. godine

Na osnovu Člana 2, Stav 3 Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola  Kantona Sarajevo utvrđujem:

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI ZA  ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. MEMIĆ BINASA                                       87,51
2. KADIĆ LARISA                                       87,41
3. BIJEDIĆ AMINA                                      87,03
4. JALOVČIĆ IZABELA                                84,12
5. HAMAMDŽIĆ NADIJA                              81,89
6. BEHMEN HARUN                                     77,17
7. KALABA ENA                                          72,67
8. DAUTOVIĆ ADNA                                   69,61

LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. VATREŠ BERINA                                 82,77
2. KULOVAC DALILA                               78,92
3. KARČIĆ AMINA                                  74,39
4. KOVAČ ELDAR                                   69,69
5. ZAHIROVIĆ DENIS                             69,65
6. ĐIKOLI SKENDER                               68,19

LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. KRIJEŠTARAC IRMA                   90,38
2. SMAJIĆ AZRA                           84,91
3. TAMBUR KRISTINA                    82,28
4. FERAGET SARA                         73,08
5. MEHINOVIĆ DENIZ                    71,25
6. HOTI DŽENANA                         70,37
7. VRAŽALICA LEJLA                     69,17
8. INAJETOVIĆ AZRA                    64,28
9. MARUŠIĆ LORENA                     63,20
10. + PONOVAC
11. + PONOVAC

LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. SOKOL MERISA                         90,95
2. HODŽIĆ MAJA                           81,57
3. SMAJOVIĆ HANA                       80,90
4. ZEĆIROVIĆ EMINA                    80,76
5. VELAGIĆ MUSTAFA                    78,35
6. DŽINDO AMINA                         75,93
7. HALILOVIĆ HAMZA                    75,90
8. VUKOVIĆ ROBERT                     64,88
9. CRNOVRŠANIN KENAN               60,98
10. DOLOVČIĆ VEDAD                   59,74

LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. JELEŠKOVIĆ EMINA                    92,10
2. SABLJA RIJAD                            84,58
3. ARSLANAGIĆ DENIS                   84,49
4. KULIĆ ILMA                               72,19
5. FEJZIĆ LAMIJA                           72,08
6. SEFEROVIĆ OMAR                      71,34
7. BABAJIĆ DEMIR                        70,72
8. SMAJIĆ NAIDA                          56,87
9. ANTUNOVIĆ KRISTIJAN             50,82

LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. DURSUM LEA                             82,10
2. SOKOLOVIĆ IRA                        66,82
3. SEJDIJA AJLA                            63,46
4. SOKOLOVIĆ INA                        61,69
5. PRIKASKI ANELA                       53,39
6. + PONOVAC

 

Kandidat, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od 48 sati od dana objavljivanja Preliminarne rang liste učenika koji su konkurisali za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti.
Žalba se podnosi Školskom odboru. Odluka Školskog odbora je konačna. Po okončanju žalbenog postupka Školski odbor utvrđuje konačnu rang listu svih kandidata koji su konkurisali za upis.
Konačna rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči i web. stranici škole.

D I R E K TOR
_____________
Mensur Porović