Broj: 07-335/14
Sarajevo, 03.07.2014. godine

Na osnovu Člana 2, Stav 3 Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola  Kantona Sarajevo utvrđujem:

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI ZA  ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. MULIĆ NEJLA                                        88,26
2. LIMO AMANI                                         78,23
3. VEJO HARI                                           75,76
4. DŽOMBIĆ IMAN                                    75,12
5. MURATAGIĆ IMRAN                               70,47
6. STANARČEVIĆ SOFIJA                           65,69
7. HRGIĆ ADELISA                                    64,17
8. HALIMIĆ ENI                                         61,92
9. ŠIŠIĆ ELMA                                          58,78

LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. BERBIĆ LEJLA                            84,44
2. RIFATBEGOVIĆ NAJDA                82,77
3. SMAILHODŽIĆ ADNA                  80,38
4. KRAGULJ VANA                          80,29
5. DEMIROVIĆ SARA                      68,65

LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. CRKVENJAŠ SAŠA                     92,02
2. BALIĆEVAC HANA                     88,50
3. LAKAČA ANESA                         81,49
4. SMAJKAN ELMINA                      78,66
5. ALIČKOVIĆ LAMIJA                    73,29
6. BEKTIĆ AJLA                             72,08
7. DOKO TEA                                 71,68
8. REDŽIĆ ADNAN                          68,65
9. KABAŠ IMAN                              67,99

LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. STERGAR ANJA                        92,00
2. BURNAZOVIĆ EMA                   85,81
3. ŠARENKAPA SAJRA                  85,65
4. ČAPLJA AMER                          79,43
5. DACIĆ RIJAD                           76,80
6. BERBEROVIĆ DŽAVID               74,47
7. HANDŽIĆ MAK                          70,57
8. HADROVIĆ ELDIN                     56,59
9. ČOLPA TIMUR                           55,48  (Bez eksterne mature)

LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. OMERBAŠIĆ SENA                      94,50
2. BABIĆ KENAN                            89,30
3. BAKARŠIĆ ILDA                         83,33
4. HAMAMDŽIĆ NADIJA                  81,89
5. BIBER LEJLA                              74,86
6. HADŽIĆ RIJAD                           64,89
7. ČOLAKOVIĆ BERINA                  63,23
8. FEJZIĆ EMIR                              50,39

LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. HRNJADOVIĆ DINO                               75,64
2. SINANOVIĆ SARA                                 72,68
3. KOVAČ FARIS                                       65,73
4. PROLAZ HANAN                                    65,36
5. SPREĆO ABDUL-KERIM                          64,06

 

Kandidat, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od 48 sati od dana objavljivanja Preliminarne rang liste učenika koji su konkurisali za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti.
Žalba se podnosi Školskom odboru. Odluka Školskog odbora je konačna. Po okončanju žalbenog postupka Školski odbor utvrđuje konačnu rang listu svih kandidata koji su konkurisali za upis.
Konačna rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči i web. stranici škole.

 D I R E K TOR
_____________
Mensur Porović